FORRETNINGSBETINGELSER &
PRIVATLIVSPOLITIK

FORRETNINGSBETINGELSER FOR ARTHA KAPITALFORVALTNING A/S

Gældende fra den 19. dec 2018

GENERELT


BETINGELSERNES ANVENDELSESOMRÅDE

Almindelige forretningsbetingelser for Artha Kapitalforvaltning A/S (”Betingelserne”) gælder for ethvert mellemværende mellem Artha Kapitalforvaltning A/S (“Artha”) og Arthas kunder (”Kunden”) (tilsammen “Parterne”), medmindre andet er særskilt aftalt.


ARTHAS SERVICEYDELSER OG RÅDGIVNING

Artha yder uafhængig investeringsrådgivning. Grundlaget for betingelserne er blandt andet bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og bekendtgørelse om værdipapirhandlerens udførelse af ordrer.


Artha har den ekspertise, der skal til for at give en ordentlig rådgivning om de serviceydelser, Artha leverer til Kunden. Artha forudsætter, at Kunden overlader det til Artha at tilsikre, at Kundens finansielle forhold tilrettelægges på en hensigtsmæssig måde, og Artha er indforstået med det ansvar, dette medfører. I overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse, skal kunderne opdeles i én af 3 kategorier:


 • Detailkunde
 • Professionel kunde
 • Godkendt modpart.


Artha kategoriserer kunder som detailkunder, med mindre Kunden er en godkendt modpart. Kunden har ret til skriftligt at anmode om om-kategorisering til en kundekategori, der indebærer en mindsket investorbeskyttelse. Artha er ikke forpligtet til at efterkomme en anmodning om om-kategorisering.


For at Artha kan levere en ordentlig rådgivning er det væsentligt, at Artha har et godt kendskab til Kundens forhold, og det er afgørende, at Kunden rettidigt får tænkt grundigt igennem hvilken målsætning, der er den rette ved tilrettelæggelsen af Kundens finansielle forhold.


Før Artha indgår en kapitalforvaltningsaftale med en Kunde, vil Artha afholde et møde med Kunden med det formål at få udarbejdet en investeringsprofil og at få skitseret Kundens forhold og målsætninger, herunder hvordan Kunden skal tilrettelægge sine finansielle forhold samt præmisserne for dette forslag.


De områder Artha rådgiver indenfor, vil ofte være påvirket af skattemæssige forhold. Artha rådgiver ikke Kunden om sådanne skattemæssige forhold, herunder skattemæssige konsekvenser af Kundens finansielle forhold og investeringer. Målsætningen med kapitalforvaltningen er ikke at minimere skattebetalinger. Det er Kundens ansvar selv at få verificeret de skattemæssige forudsætninger, der ligger til grund for Kundens dispositioner og deltagelse i konkrete investeringer. Verificeringen bør foretages af Kundens advokat og/eller revisor samt af skattemyndighederne, hvis dette er relevant.


PRISER, GEBYRER, KURTAGER M.V.

De priser, gebyrer, kurtager m.v. Artha opkræver, fremgår af de enkelte kapitalforvaltningsaftaler, Artha har indgået med Kunden.

Det fee Kunden betaler til Artha, vil typisk bestå af en kombination af følgende elementer:


 • En fast del, der som regel vil være aftalt som en årlig procentdel af de midler, som Artha forvalter for Kunden.
 • En resultatafhængig del, der afhænger af det afkast, Kunden har opnået.
 • En betaling for visse transaktioner Artha gennemfører for Kunden.


Den faste del betales ultimo hvert kvartal og beregnes på grundlag af den samlede værdi af de aktiver, der forvaltes primo kvartalet. Hvis kapitalforvaltningsaftalen er indgået i det pågældende kvartal, eller det beløb, der forvaltes, er ændret i løbet af kvartalet, justeres det beløb, der skal betales til Artha, svarende til den andel af kvartalet, aftalen har dækket, eller ændringen har vedrørt.


Den resultatafhængige del forfalder til betaling ultimo hvert kalenderår, og beregnes af det afkast Kunden har opnået det pågældende år.

Transaktionsbaseret betaling sker i forlængelse af den gennemførte transaktion.


Opkrævningen af ovennævnte betalinger til Artha sker via fakturering. I det omfang Artha som følge af lovgivning, ændringer i lovgivningen eller lignende pålægges at opkræve moms eller afgifter af Arthas ydelser, vil dette blive lagt oven i det beløb, som Artha fakturerer Kunden, og vil således fremgå særskilt af Kundens faktura.

I forbindelse med visse særlige investeringer, for eksempel investering i hedge fonde eller unoterede selskaber, der har investeret eksempelvis i ejendomme eller gældsbreve, vil Artha i nogle tilfælde endvidere beregne sig en formidlingsprovision, der faktureres direkte til Kunden.


Arthas prisstruktur for et kundeforhold fremgår af kapitalforvaltningsaftalen mellem Artha og Kunden. Prisstrukturen kan ændres med samme varsel, som gælder for ændringen af Arthas almindelige forretningsbetingelser, jf. nedenfor.


SAMARBEJDSPARTNERE OG INTERESSEKONFLIKTER

Det er sædvanligvis et væsentligt element i de kapitalforvaltningsaftaler, Artha indgår med Kunden, at Artha på Kundens vegne vælger en eller flere samarbejdspartnere, eksempelvis fonde eller investeringsforeninger administreret af andre kapitalforvaltere. Arthas valg på vegne af Kunden vil fremgå af Arthas rapportering til Kunden, jf. i øvrigt afsnittet om rapportering.


Kunden kan ved henvendelse til Artha få udleveret prospekter for de fonde og investeringsforeninger, som Artha på vegne af kunden køber andele i. Prospekterne vil ligeledes typisk fremgå af de respektive fonde og foreningers hjemmesider.


Artha indestår ikke for de valgte samarbejdspartneres resultater, ligesom Artha ikke hæfter for eventuelle fejl, som sådanne samarbejdspartnere måtte begå.


Artha søger at indrette Arthas forretning således, at der ikke kan opstå interessekonflikter mellem Kunden og Artha. De samarbejdspartnere, Artha benytter sig af inden for eksempelvis kapitalforvaltning, er udvalgt på grund af kvaliteten af deres serviceydelser.


Artha kan modtage rådgivningskommission fra fonde, investeringsforeninger og andre udbydere af værdipapirer, som kunden har andele i. Hvilke udbydere som Artha har en aftale med, samt størrelsen af rådgivningskommissionen, kan oplyses ved henvendelse til Artha.


Såfremt der måtte opstå en interessekonflikt mellem Kunden og Artha i forhold til en af Arthas samarbejdspartnere, eller en risiko herfor, er Artha forpligtet til at meddele Kunden dette straks, således at Parterne i fællesskab kan blive enige om, hvorledes interessekonflikten, eller risikoen herfor, bedst håndteres.


Kunden kan på anmodning få udleveret et eksemplar af Arthas interessekonfliktspolitik.


TREDJEPARTSBETALINGER

Udover det honorar, som faktureres til kunden, jf. ovenfor, vil Artha i visse tilfælde, for eksempel i forbindelse med investeringer i investeringsforeninger, modtage betaling fra de samarbejdspartnere, Artha benytter.


Artha videregiver disse betalinger til de kunder, som betalingen kan henføres til.


VÆRDIANSÆTTELSE OG RAPPORTERING

I forbindelse med de kapitalforvaltningsaftaler, som Artha indgår med Kunden, sender Artha periodiske rapporter til Kunden, typisk månedsvis, men i øvrigt efter Kundens ønsker. Rapportering til Kunden sendes altid minimum fire gange årligt. Artha er underlagt krav til denne rapportering, som Artha naturligvis lever op til.


Noterede værdipapirer indgår i porteføljen med en markedsværdi opgjort i overensstemmelse med Arthas til enhver tid gældende praksis. Unoterede værdipapirer og finansielle instrumenter indgår i porteføljen med en markedsværdi skønnet af Artha eller en af Artha anset pålidelig kilde. Positioner i fremmed valuta omregnes til DKK i overensstemmelse med Arthas til enhver tid gældende praksis.


I forbindelse med den periodiske rapportering modtager Kunden blandt andet en værdiansættelse af porteføljen samt en oversigt over det afkast, Kunden har opnået i perioden. Afkastet angives både for den samlede kapital, Artha forvalter for Kunden, og for de enkelte kategorier af aktiver for sig. Herudover indeholder rapporten en opgørelse af Kundens samlede risiko sammenholdt med de risikorammer, der er aftalt med Kunden.


Kunden bør gennemgå disse rapporter omhyggeligt og sikre sig, at de angivne oplysninger er korrekte, samt at de forretninger, der eventuelt er indgået, er i overensstemmelse med de aftaler, Artha har indgået med Kunden. Giver rapporteringen anledning til spørgsmål eller bemærkninger, skal Kunden straks kontakte Artha.

Artha er ikke ansvarlig for tab eller skader, som kunne være undgået, såfremt Kunden havde kontaktet Artha omgående.


ANSVAR, RISIKO OG FORCE MAJEURE

Artha er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for økonomiske tab forårsaget af fejl og forsømmelser fra Arthas side.


Som led i den aftale kunden indgår med Artha, vælger Kunden en eller flere depotbank(er), hvor Kundens værdipapirer og kontante midler opbevares. Artha har ikke ansvar for Kundens valg af depotbank, ligesom Artha ikke hæfter for eventuelle fejl, som depotbanken måtte begå.


Arthas forvaltning af Kundens midler sker for Kundens egen regning og risiko og indebærer en risiko for, at Kunden lider tab. Artha kan ikke gøres ansvarlig for kursudviklingen på valuta, værdipapirer m.v., som Artha har købt på Kundens vegne, og Artha er ikke ansvarlig for opnåelse af et bestemt afkast.


Særligt i forbindelse med kapitalforvaltningsaftaler samt investering i værdipapirer og visse hedge fonde er det derfor væsentligt, at Kunden selv sætter sig grundigt ind i de risici, der er forbundet med den pågældende investering, idet investeringen kan blive mindre værd eller i værste fald gå tabt som følge af kursændringer.


De serviceydelser, Artha leverer, er ikke omfattet af nogen garantiordning, og Kunden vil ikke være garanteret et bestemt resultat af en investering, medmindre det udtrykkeligt fremgår af betingelserne for investeringen.


Såfremt Artha standser betalingerne eller erklæres konkurs, er Artha omfattet af garantiordningen i lov om garantifond for indskydere og investorer. Skulle Kunden have indskud placeret hos et dansk pengeinstitut eller et andet dansk fondsmæglerselskab, vil disse selskaber tillige være omfattet af ovennævnte garantiordning i tilfælde af, at selskaberne standser betalingerne eller erklæres konkurs.


Såfremt Kundens midler er placeret i en filial af en værdipapirhandler, der har hovedsæde i et andet land inden for EU eller EØS, kan Kunden være omfattet af garantiordningen i det pågældende land.


Artha er ikke ansvarlig for tab som følge af force majeure eller forhold, som Artha ikke har herredømmet over, herunder for tab som følge af krig, krigslignende tilstande, nationale eller internationale uroligheder, naturkatastrofer, indgribende uregelmæssigheder i den offentlige kommunikation, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om Artha selv er part i konflikten, eller denne kun rammer dele af Arthas funktion.


Artha påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af, at det IT-udstyr, som Artha benytter eller er tilknyttet, kommer ud af drift eller bliver ramt af driftsforstyrrelser. Dette gælder dog ikke, hvis Artha ville være ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, som for eksempel hvis driftsstoppet og/eller driftsforstyrrelserne skyldes mangelfuld vedligeholdelse af de pågældende systemer.


ÆNDRING AF BETINGELSERNE

Betingelserne kan ændres uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for Kunden, og ellers med 3 måneders varsel.


Kunden får oplysning om ændringerne på e-mail, med almindelig post eller via annoncering i dagspressen, ligesom de ændrede forretningsbetingelser offentliggøres på Arthas hjemmeside: www.artha.dk/forretningsbetingelser


PRIVATLIVSPOLITIK

Artha lægger stor vægt på at beskytte dine personoplysninger. I den forbindelse arbejder vi kontinuerligt for at sikre, at vi til enhver tid lever op til  Databeskyttelseslovgivningen og behandler dine personoplysninger forsvarligt. I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Artha behandler dine personoplysninger,  som indhentes i forbindelse med kundeforholdet, besøg af vores hjemmeside, markedsføring m.v. Artha behandler dine personoplysninger med henblik på at sikre  varetagelsen af de i aftalen beskrevne opgaver, samt i henhold til kundekendskabskrav i den finansielle lovgivning og hvidvasklovgivningen.


DATAANSVARLIG

Artha er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, hvilket vil sige, at Artha afgør til hvilket formål, og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af dine personoplysninger.


Artha kan kontaktes mandag-fredag fra 8.00-17.00 på tlf. 70 25 00 05, e-mail info@artha.dk eller:


Artha Kapitalforvaltning A/S

Strandvejen 58, 3.

2900 Hellerup


ARTHA PERSONDATABEHANDLING


LEVERING AF YDELSER

Artha tilbyder skønsmæssig porteføljepleje og investeringsrådgivning til dig, og i forbindelse med leveringher af behandles personoplysninger. Personoplysninger behandles for såvel at opfylde Arthas lovgivningsmæssige forpligtelser, herunder i hvidvaskloven, investorbeskyttelsesbekendtgørelsen m.v. samt at skabe den bedst mulige service til dig.


Personoplysninger omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Vi benytter oplysninger til kommunikationen mellem dig og Artha, og ved varetagelse af din portefølje eller udførelse af investeringsrådgivning.


I forbindelse med vores levering af skønsmæssig porteføljepleje og  investeringsrådgivning behandler vi følgende personoplysninger:


 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Stilling
 • CPR.nr.
 • Legitimationsoplysninger, herunder pas og sygesikringsbevis
 • Oplysninger om dine økonomiske forhold
 • Konto- og depotnummer


Oplysninger om juridiske personer vil ikke være omfattet af Databeskyttelseslovgivningen, men vi behandler oplysninger om Selskabets kontaktpersoner, herunder kontaktpersonens navn, adresse, telefonnummer m.v., hvorfor du som kontaktperson er omfattet af Databeskyttelseslovgivningen. Privatejede enkeltmandsvirksomheder vil som udgangspunkt være omfattet af Databeskyttelseslovgivningen. Artha behandler dine personoplysninger, idet behandlingen er nødvendiggjort for opfyldelse af aftalen

mellem kunden og Artha.


MARKEDSFØRING

Artha behandler endvidere dine personoplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale. Vi fremsender nyhedsbreve indeholdende relevant information om investering, samt invitationer om deltagelse i arrangementer, som tilbydes af os. Du vil alene modtage invitationer til relevante arrangementer og nyhedsbreve med relevant information om investering.


Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med markedsføringstiltag på baggrund af interesseafvejningsreglen (legitime interesser). Artha har en legitim interesse til behandling af personoplysninger i markedsføringsøjemed. Vores legitime interesser er vores markedsføringsinteresse, vores interesse i at orientere dig om relevante oplysninger om investering, og vores interesse i at målrette det materiale vi udsender.


Foruden ovenstående fremsendes ”morning news” til enkelte kunder, som har givet deres samtykke hertil. Dine personoplysninger vil således ikke blive behandlet til brug for dette, medmindre du har givet dit forudgående samtykke. Har du allerede givet samtykke til modtagelse af morning news, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du skal blot meddele dette til e-mail info@arthakapitalforvaltning.dk Vi anvender alene personoplysninger rettet mod markedsføring, som er indhentet fra dig selv. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring. Modtages en sådan indsigelse vil vi straks ophøre denne behandling.


Artha videregiver ikke oplysninger til tredjeparter til brug for markedsføring foruden dit forudgående samtykke.


BRUG AF ARTHAS HJEMMESIDE

Artha bruger cookies, som indsamler personoplysninger om brugerens adfærd. Disse informationer bruges blandt andet til trafikmåling, målrettet markedsføring, tracking mv. Der gives samtykke hertil, som til enhver tid kan trækkes tilbage. Der henvises herudover til Arthas cookiepolitik.


MODTAGERE AF OPLYSNINGER

Artha videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere og eksterne leverandører, fx vores it-leverandør, bogholder m.v. I disse tilfælde er der indgået en  databehandleraftale, og dine personoplysninger vil alene blive behandlet efter vores instruks og på vores vegne.


Vi videregiver dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvor dette måtte være hjemlet direkte i lovgivningen, herunder til SØIK, i henhold til hvidvasklovgivningen, SKAT, og vores revisor. I forbindelse med formidling eller modtagelse af en ordre, videregiver vi dine personoplysninger til vores samarbejdsbanker til opfyldelse af den indgåede aftale.


Artha overfører ikke nogen af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.


OPBEVARING

Artha opbevarer ikke dine personoplysninger i et længere tidsrum, end hvad der er nødvendigt for at opfylde de formål hvortil de er indsamlet.

Vi er dog i visse tilfælde forpligtet til at opbevare personoplysninger i et længere tidsrum i henhold til en lovgivningsmæssig forpligtelse. Det vil bl.a. sige, at vi efter hvidvaskloven er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger, herunder legitimationsoplysninger, i 5 år efter forretningsforbindelsens ophør, samt at vi efter bogføringsloven er forpligtet til at opbevare bogførings- og regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.


DINE RETTIGHEDER

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af persondata. Disse rettigheder vil blive oplyst nedenfor.


Ønskes at gøre brug af nedennævnte rettigheder, skal du rette henvendelse til Artha på tlf. 70 25 00 05, e-mail info@artha.dk


Du har ret til at få Arthas bekræftelse på om personoplysninger, vedrørende dig selv, behandles og i bekræftende fald har du adgang til indholdet af personoplysningerne. Derudover har du ret til en række yderligere oplysninger, herunder formålene med behandlingen, kategorier af personoplysninger osv. Du kan tillige få urigtige personoplysninger berigtiget uden unødig forsinkelse, samt ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.


Anmoder du herom, vil vi slette de personoplysninger, som vi behandler om dig, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet behandlingsgrundlag, fx hvis vi er retligt forpligtet hertil, eller hvis behandlingen af personoplysninger fortsat er nødvendige, eksempelvis for opfyldelse af den indgåede aftale.


I visse tilfælde eksempelvis, hvis du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, har du ret til at få begrænset dine personoplysninger, hvilket indebærer, at dine personoplysninger, bortset fra opbevaring, alene behandles efter dit samtykke eller med henblik på et retskrav.


Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Artha til en anden dataansvarlig, såfremt dette er teknisk muligt.


KLAGE TIL DATATILSYNET

Hvis du er utilfreds eller uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet på:


Datatilsynet

Borgergade 28., 5

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk


KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING


SPROG

Kunden kan kommunikere med Artha på dansk og engelsk. Dokumenter og oplysninger fra Artha leveres som udgangspunkt på dansk.


FJERNKOMMUNIKATION

I forbindelse med indgåelsen af en kapitalforvaltningsaftale anmodes Kunden om at give Artha tilladelse til at rette direkte henvendelse til Kunden ved brug af  fjernkommunikation (breve, e-mails eller telefon).


Henvendelserne kan ske i forbindelse med Arthas almindelige servicering af Kunden eller med henblik på markedsføring af finansielle ydelser, der falder inden for Arthas tilladelse fra Finanstilsynet. De finansielle ydelser kan udbydes på vegne af en af Arthas samarbejdspartnere.


Kunden kan til enhver tid over for Artha frabede sig henvendelser i markedsføringsøjemed.


OPTAGELSE AF TELEFONSAMTALER

Artha forbeholder sig ret til at optage telefonsamtaler med Kunden på bånd.


E-MAILS

Artha kan ikke indestå for at reagere på instruktioner, Kunden sender til Artha via e-mails, og Artha vil som hovedregel forsøge at kontakte Kunden, inden Artha disponerer på grundlag af en e-mail.


I overensstemmelse med sædvanlig forretningsmæssig praksis sender Artha normalt kun e-mails krypteret, såfremt Kunden anmoder særskilt om dette.


HANDEL MED VÆRDIPAPIRER


POLITIK OM ORDREUDFØRELSE – BEST EXECUTION

Når Artha på Kundens vegne videregiver ordrer til udførelse, er Artha forpligtet til at tage alle rimelige forholdsregler for at sikre det bedst mulige resultat for kunden. Det bedst mulige resultat medfører ikke nødvendigvis, at der opnås markedets bedste pris hver gang, men nærmere det bedst mulige resultat under de givne forhold.


Hvis kunden afgiver en specifik instruks vil ordren blive udført herefter. Det skal dog bemærkes, at en sådan instruks kan afskære Artha fra at opnå det bedst mulige resultat. Kunden kan eksempelvis limitere ordrer, hvilket betyder, at Kunden ved køb ikke kommer til at betale mere end den limiterede kurs, og ved salg ikke kommer til at sælge til en kurs under den limiterede.


Ved udførelse af Kundens ordre vil Artha handle gennem en mægler eller bank. De værdipapirhandler, Artha foretager for Kunden, er således kommissionshandler, hvor Artha på Kundens foranledning prøver at opnå de bedste betingelser i markedet. Når Artha skal vælge mellem de forskellige handelssteder for  udførelse af ordrer lægges der vægt på følgende forhold:


 • Pris
 • Omkostninger (kurtage, provision, inden- og udenlandske gebyrer)
 • Kvaliteten af rådgivning der modtages
 • Hastighed og sandsynlighed for gennemførelse


Der kan i særlige tilfælde ske reallokering mellem kunder såfremt Artha vurderer, at de involverede kunder alle stilles mindst lige så godt som ved handel gennem mægler eller bank.


For at sikre, at der ikke kan forekomme interessekonflikter i forbindelse med værdipapirhandler, foretager Artha ikke selvindtræde i handler. Hvis det i særlige tilfælde skønnes fordelagtigt for kunden at Artha foretager selvindtræde vil kunden blive informeret herom inden evt. handel.


OPSAMLING AF ORDRER OG DELAFREGNINGER

For at opnå de bedste betingelser vil Artha i visse situationer opsamle ordrer fra flere Kunder, før Artha eksekverer dem i markedet, og medmindre der aftales andet med Kunden i forbindelse med en konkret handel, kan der forekomme delafregninger.


KONTROL AF HANDELSNOTAER

I forbindelse med værdipapirhandler får Kunden tilsendt en handelsnota fra værdipapirhandleren, der har eksekveret den afgivne ordre.


Kunden skal straks kontrollere, om de heri angivne oplysninger er korrekte og i overensstemmelse med de aftaler, Artha har indgået med Kunden. Giver handelsnotaen anledning til spørgsmål, skal Artha  straks kontaktes.


Kunden skal over for Artha påtale dels fejl eller mangler, der fremgår af handelsnotaer eller kontooversigter, dels at sådanne handelsnotaer eventuelt ikke er fremkommet. Artha er ikke ansvarlig for tab eller skader, som kunne være undgået, såfremt reklamationen havde været foretaget omgående.


INTERN VIDEN

Kunden gøres opmærksom på, at det er strafbart at købe eller sælge et værdipapir, hvis Kunden er i besiddelse af viden om ikke-offentliggjorte oplysninger, der kan have betydning for kursen (insiderhandel), ligesom der ikke må udspredes urigtige, vildledende, tendentiøse eller fortrolige oplysninger, udspredes rygter om udstedere eller om børsnoterede værdipapirer eller på nogen måde gøres forsøg på at påvirke kursdannelsen på værdipapirer med uhæderlige midler (kursmanipulation).


Udstedere af værdipapirer skal udarbejde interne retningslinjer for bestyrelsesmedlemmers, direktørers og andre medarbejderes adgang til handel med udstederens værdipapirer og dertil knyttede finansielle kontrakter, herunder en frist inden for hvilken der må handles. Er Kunden ansat hos en udsteder af værdipapirer, skal Kunden derfor orientere sig om disse retningslinjer, før der handles.


OPBEVARING AF OPLYSNINGER

Artha fører løbende lister over gennemførte forretninger, investeringer og handler. Listerne opbevares i 5 år.


ANDET


TILSYN

Finanstilsynet fører tilsyn med Arthas virksomhed, herunder Arthas overholdelse af særlige regler for fondsmæglerselskaber.


FORTRYDELSESRET

I henhold til forbrugeraftaleloven kan Kunden som udgangspunkt fortryde en aftale om en finansiel tjenesteydelse inden for 14 dage. Kunden hæfter dog for allerede indgåede handler uagtet om disse er afviklet eller ej.


TVISTER

Enhver tvist, som måtte opstå imellem Artha og Kunden i henhold til en kapitalforvaltningsaftale eller nærværende almindelige forretningsbetingelser, skal afgøres efter “Regler for behandling af sager ved Det danske Voldgiftsinstitut”. Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens Voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Såfremt en part ikke inden tredive (30) dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes denne af Foreningen af Statsautoriseret Revisorer i overensstemmelse med ovennævnte regler.


Ovennævnte bestemmelse er ikke til hinder for, at Kunden kan indgive eventuelle klager til Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber.